Srp / Eng 

Studija opravdanosti sa idejnim projektom TS 220/110kV Bistrica, sa pristupnim putem i rekonstrukcijom lokalnog puta.

Studija opravdanosti sa idejnim projektom TS 220/110kV Bistrica, sa pristupnim putem i rekonstrukcijom lokalnog puta.
Sledeće usluge su obuhvaćene ugovorom:
– Studija izvodljivosti;
– Idejni projekat, uključujući elektrotehnički, građevinski (statički proračun građevinskih objekata), telekomunikacioni i geološki deo;