Srp / Eng 

Elaborat za izbor tehno-ekonomski najpovoljnijeg rešenja za priključenje malih hidroelektrana na reci Ljutini na distributivni elektroenergetski sistem (DEES), na naponskom nivou 35kV. Analizirana su kombinovana rešenja priključka kablovskim i nadzemnim vodovima, na osnovu Tehničkih Uslova za priključenje koje je izdala nadležna Elektrodistribucija, a na osnovu zahteva Investitora.

Elaborat za izbor tehno-ekonomski najpovoljnijeg rešenja za priključenje malih hidroelektrana na reci Ljutini na distributivni elektroenergetski sistem (DEES), na naponskom nivou 35kV. Analizirana su kombinovana rešenja priključka kablovskim i nadzemnim vodovima, na osnovu Tehničkih Uslova za priključenje koje je izdala nadležna Elektrodistribucija, a na osnovu zahteva Investitora.