Srp / Eng 

Elaborat ukrštanja dalekovoda 110kV br. 1203/2 TS Beograd 28 – TS Beograd 36 sa novim objektima (savremena skulptura sa pratećom infrastrukturom) izgrađenim na kružnom toku „Bogoslovija“ u Beogradu

Elaborat ukrštanja dalekovoda 110kV br. 1203/2 TS Beograd 28 – TS Beograd 36 sa novim objektima (savremena skulptura sa pratećom infrastrukturom) izgrađenim na kružnom toku „Bogoslovija“ u Beogradu

Izvršene usluge:
• Geodetsko snimanje postojeće trase kabla ultrazvučnom metodom
• Studija odnosa između postojećih kablova i novih objekata
• Analiza induktivnog uticaja kabla na metalne elemente skulpture
• Priprema elaborata ukrštanja