Srp / Eng 

Elaborat o uslovima gradnje u blizini DV 110kV i proračun nejonizujućih zračenja na lokaciji “Veletržnica”, Novi Beograd

Elaborat o uslovima gradnje u blizini DV 110kV i proračun nejonizujućih zračenja na lokaciji “Veletržnica”, Novi Beograd