Srp / Eng 

Ugovor za dopunu tehničke dokumentacije za TS 220/110kV Bistrica

Sa JP Elektromreža Srbije je potpisan ugovor za dopunu i proširenje tehničke dokumentacije za TS 220/110kV Bistrica, odnosno za izradu „Studije opravdanosti sa idejnim projektom TS 220/110kV Bistrica, sa pristupnim putem“. Ove godine je usvojen Plan detaljne regulacije lokaciju TS Bistrica, i dobijena Lokacijska dozvola za izgradnju, tako da su se stvorili uslovi za kompletiranje tehničke dokumentacije.

E&E je 2010. godine završio Idejni projekat TS 220/110kV Bistrica, a u međuvremenu je obrađivana neophodna planska dokumentacija.