Srp / Eng 

Sledeći WBIF IPF Projekat: Razvoj prenosne mreže za razvoj OIE (Crna Gora)

Nakon uspešno završene regionalne studije interkonekcije 400kV, sa kompanijom Mott MacDonald Ltd (UK) potpisan je ugovor o učešću na WBIF IPF Projektu “Crna Gora: Studija opravdanosti i idejni projekti – Razvoj prenosne mreže za razvoj obnovljivih izvora energije (OIE)”. Studija je finansirana od strane Evropske Komisije, preko Western Balkans Investment Fund (WBIF), u okviru IPF3 projekta. Vodeća zainteresovana finansijska institucija je Evropska Banka za Razvoj (EBRD). Krajnji korisnik studije je Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES).
.
Studija se odnosi na više elektroenergetskih objekata, i to na dalekovod 110kV Herceg Novi – Vilusi, postrojenje 110kV u okviru trafostanice Brezna (sa analizom postojećih dalekovoda) i postrojenje 400kV u okviru trafostanice Brezna, sa priključkom na budući dalekovod 400kV Lastva – Čevo. Programski zadatak (ToR) definiše obim usluga, odnosno sledeće komponente:
1. Sistemska studija,
2. Tehničke analize, sa izradom idejnih projekata DV i TS i planom realizacije projekta,
3. Finansijske i ekonomske analize i
4. Izrada studija procene uticaja na životnu i socijalnu sredinu (ESIA/EIA).
.
E&E je zadužen za izradu tehničkih analiza za deo koji se odnosi na dalekovode. Projektna dokumentacija se izrađuje do nivoa idejnih projekata. Tim E&E se sastoji od četiri senior i jednog junior eksperta elektro, građevinske, geološke i geodetske specijalnosti.
.
Na studiji učestvuju i beogradske kompanije EKC (Energetski koordinacioni centar), GSS (Global Substation Solutions), kao i timovi zaduženi za ESIA/EIA deo i za finansije i ekonomiju.
.
Rok za realizaciju ugovora je april 2016.