Srp / Eng 

Regionalna studija: Interkonekcija 400kV Srbija – Crna Gora – BiH

Sa kompanijom WYG International (UK) potpisan je ugovor o učešću na izradi regionalne studije interkonekcije 400kV Srbija – Crna Gora – BiH. Ceo projekat je finansiran od strane Evropske Komisije, preko Western Balkans Investment Fund, u okviru IPF1 projekta.
.
Krajnji korisnici studije su Elektromreža Srbije (EMS), Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), NOS BiH i Elektroprenos BiH.
.
Studija se sastoji iz sledećih delova:
1. Sistemska studija,
2. Tehničke analize, sa izradom projektne dokumentacije i planom realizacije projekta
3. Finansijske i ekonomske analize
4. Izrada studija procene uticaja na životnu i socijalnu sredinu (ESIA/EIA)
.
E&E je zadužen za izradu tehničkih analiza i studija procena uticaja na životnu sredinu. Projektna dokumentacija se izrađuje do nivoa idejnih projekata za DV 400kV, generalnih projekata TS 400/x kV. Takođe je potrebno sa svim članovima tima koji ulčestvuje na studiji tehnički obraditi izabrani scenario za razvoj mreže (110kV, 220kV i 400kV) u posmatranom regionu i definisati plan relaizacije svih projekata.
.
Na studiji učestvuju i beogradska kompanija EKC (Energetski koordinacioni centar) u delu sistemskih studija i upravljanja projektom i samostalni eksperti za finansije i ekonomiju.
.
Rok za realizaciju ugovora je oktobar 2014.