Srp / Eng 

Projekat KV 110kV od TS Beograd 1 do TS Beograd 6

Potpisan je novi ugovor sa AD EMS (operator prenosnog sistema Srbije) za projektovanje novog 110 kV kablovskog voda u centru Beograda, između TS Beograd 1 i TS Beograd 6. Ugovorene usluge obuhvataju sve faze projektovanja, od idejnog rešenja do projekta za izgradnju (PZI), kao i Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, geotehnički elaborat, elaborat zaštite od požara, studije ukrštanja, itd.