Srp / Eng 

Potpisan ugovor za izradu Idejnog projekta TS 110/10 kV

Ponuda E&E je na javnom nadmetanju za izradu Idejnog projekta TS 110/10 kV „Autokomanda“ prihvaćena od strane Investitora, Elektrodistribucije Beograd, kao najpovoljnija.

Predmetna TS treba da obezbedi napajanje planiranih velikih potrošača na području Autokomande, a postrojenje 110kV će se izvesti u SF6 tehnologiji.

Rok za završetak projekta je 65 dana.