Srp / Eng 

Nastavak projekta North CSE Corridor (Severni koridor CSE), uključujući i BeoGrid 2025

Ubrzo nakon što je završena Prethodna studija izvodljivosti u vezi sa ovim strateškim projektom,  započeta je sledeća faza – Studija izvodljivosti i ESIA za novu TS 400/110 kV Beograd Zapad, DV 400kV TS Beograd Zapad – PRP Čibuk 1 i DV 400 kV Srbija – Rumunija.

Kao i kod prethodnog zadatka, korisnik studije je Operator prenosnog sistema Srbije Elektromreža Srbije ad (EMS), a podprojekat realizuje IPF7 konzorcijum na čelu sa Hill International. Grant je obezbeđen od strane Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF). Vodeća finansijska institucija je nemačka razvojna banka (KfW). Naš E&E tim je ponovo odgovoran za upravljanje projektom i tehničku komponentu (nadzemni vodovi i trafostanice).

Ovaj put, međutim, zadatak se sastoji od dve komponente:

  1. BeoGrid 2025, sa DV 400 kV TS Beograd Zapad – VE Čibuk 1 i TS 400/110 kV Beograd Zapad (Beograd 50) i
  2. Rekonstrukcija postojećeg DV 400 kV HE Đerdap 1 – Portile de Fier (Rumunija).

Studija izvodljivosti će dalje analizirati prethodno odabranu opciju za realizaciju projekta i pomoći da se projekat približi fazi implementacije, s obzirom da se radi o projektu koji se nalazi veoma visoko na listi prioriteta EMS-a.

Očekuje se da će studija biti završena u trećem kvartalu 2022. godine.