Vesti

Regionalno licenciranje

May 25, 2022

Za potrebe učvršćivanja konkurentne pozicije na regionalnom tržištu, ostvarujemo kvalitetna partnerstva sa kompanijama u regionu zapadnog Balkana, ali takođe obezbeđujemo i potrebne korporativne i lične licence za pružanje naših usluga.

Osim što smo imamo potrebne licence za pružanje usluga projektovanja i nadzora na projektima elektroenergetskih vodova i trafostanica napona preko 110kV, kao i objekata za proizvodnju električne energije snage preko 10MW u Severnoj Makedoniji, obezbedili smo odgovarajuće licence i u Bosni i Hercegovini (Republika Srpska).

Naime, od juna ove godine je važeća licenca “za reviziju tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (R.Srpske), i to 1. konstruktivne gaze i 2. dela elektro faze – instalacije jake struje i elektroenergetskih postrojenja”.

U Srbiji i dalje posedujemo licence br. П061Е1, П062Е1, П190Е1, П203Г1, И061Е1, И062Е1.

Nastavak projekta North CSE Corridor (Severni koridor CSE), uključujući i BeoGrid 2025

November 10, 2021

Ubrzo nakon što je završena Prethodna studija izvodljivosti u vezi sa ovim strateškim projektom,  započeta je sledeća faza – Studija izvodljivosti i ESIA za novu TS 400/110 kV Beograd Zapad, DV 400kV TS Beograd Zapad – PRP Čibuk 1 i DV 400 kV Srbija – Rumunija.

Kao i kod prethodnog zadatka, korisnik studije je Operator prenosnog sistema Srbije Elektromreža Srbije ad (EMS), a podprojekat realizuje IPF7 konzorcijum na čelu sa Hill International. Grant je obezbeđen od strane Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF). Vodeća finansijska institucija je nemačka razvojna banka (KfW). Naš E&E tim je ponovo odgovoran za upravljanje projektom i tehničku komponentu (nadzemni vodovi i trafostanice).

Ovaj put, međutim, zadatak se sastoji od dve komponente:

  1. BeoGrid 2025, sa DV 400 kV TS Beograd Zapad – VE Čibuk 1 i TS 400/110 kV Beograd Zapad (Beograd 50) i
  2. Rekonstrukcija postojećeg DV 400 kV HE Đerdap 1 – Portile de Fier (Rumunija).

Studija izvodljivosti će dalje analizirati prethodno odabranu opciju za realizaciju projekta i pomoći da se projekat približi fazi implementacije, s obzirom da se radi o projektu koji se nalazi veoma visoko na listi prioriteta EMS-a.

Očekuje se da će studija biti završena u trećem kvartalu 2022. godine.

35ta CIGRE konferencija na Zlatiboru

October 22, 2021

Ove godine se navršava 70 godina od osnivanja Nacionalnog komiteta Međunarodnog saveta za velike električne mreže CIGRE Srbija. 35. savetovanje je održano od 03. do 08. oktobra 2021. godine na Zlatiboru, poznatom turističkom mestu u Srbiji.

Imali smo čast i zadovoljstvo da budemo sponzori svečanog otvaranja i da se na konferenciji predstavimo sa dva stručna rada: Uticaj čujne buke usled korona efekta na projektovanje nadzemnih vodova (Mihailo Antonijević, Miloš Golubović) i Primena javno dostupnih geodetskih podataka u ranim fazama projektovanja visokonaponskih dalekovoda (Jelena Jonić, Uroš Radosavljević, Miloš Golubović).

  

Energetski forum MEF 2021 u Skoplju

September 15, 2021

Miloš Golubović je učestvovao kao panelista na energetskom forumu MEF 2021 u Skoplju.

MEF Energi Forum 2021 (mef.mk) održan je 13. i 14. septembra 2021. Na forumu su učestvovali brojni predstavnici vlada zemalja regiona, uključujući i premijera Zorana Zaeva, kao i predstavnici lokalnih samouprava, ambasada u Severnoj Makedoniji, brojnih privatnih i javnih preduzeća iz oblasti energetike, investitora iz cele Evrope, institucija Evropske Unije, itd.

Direktor E&E predstavljao je našeg partnera Hill International Inc. na panelu 5: Budući razvoj obnovljivih izvora energije u regionu. Na panelu je posebno diskutovao o značaju strateških ulaganja u infrastrukturu prenosne mreže za uspešan razvoj velikih projekata obnovljivih izvora energije.

   

ELEM & ELGO SWEDEN AB

September 10, 2021

Dana 6. septembra 2021. godine, u Švedskoj je registrovano novo preduzeće ELEM & ELGO SVEDEN AB, sa 100% osnivačkim kapitalom ELEM & ELGO d.o.o. Beograd. Cilj osnivanja nove kompanije je razvoj naših poslovnih aktivnosti u Švedskoj i pojačano prisustvo na švedskom tržištu. Nadamo se da ćemo našu novu kompaniju razvijati na isti način kao i u Srbiji, sledeći naše poslovne principe i pozitivnu poslovnu kulturu, a istovremeno primenjujući pozitivnu poslovnu praksu švedskog tržišta.

    

Priznanje

December 29, 2020

Predstavlja nam veliku čast i zadovoljstvo što smo bili u mogućnosti da podržimo naše mlade i talentovane kolege sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
U okviru finalnog dela najvećeg svetskog univerzitetskog takmičenja u oblasti energetski efikasnih rešenja “International Future Energy Challenge 2020” održanom na Univerzitetu Aalborg (Kraljevina Danska) H-Bridges tim ETF-a je osvojio drugo mesto i “The Outstanding Performance Award”.

North CSE Corridor – Severni koridor CSE – Novi strateški projekat u Srbiji podržan od strane WBIF

August 1, 2020

U julu 2020. godine započet je razvoj novog strateškog projekta za srpski prenosni sistem pokretanjem Prethodne studije izvodljivosti. Korisnik studije je srpski operator prenosnog sistema Elektromreža Srbije ad (EMS), a projekat sprovodi IPF7 konzorcijum na čelu sa Hill International. Bespovratna sredstva obezbeđuje Investicioni okvir za zapadni Balkan (WBIF). Vodeća finansijska institucija je Nemačka banka za razvoj (KfW). Naš E&E tim odgovoran je za upravljanje projektom i tehničku komponentu (nadzemni vodovi i trafostanice).

Predmetni zadatak je fokusiran na sledeće planirane objekte infrastrukture prenosa, koji su deo Severnog koridora CSE:

  1. TS 400/110 kV Beograd Zapad,
  2. DV 400 kV DV Beograd Zapad – PRP Čibuk 1 i
  3. Rekonstrukcija postojećeg DV 400 kV HE Đerdap 1 – Portile de Fier (Rumunija).

Ove komponente su grupisane u projekat Severnog koridora CSE, s obzirom na to da predstavljaju značajna uska grla ili nedostajuće veze na glavnom 400kV koridoru od istočne Rumunije do regiona Beograda u Srbiji.

Među drugim potencijalnim benefitima projekta, njegova primena trebalo bi da značajno smanji postojeće zagušenja u regionima Beograda i Južnog Banata i omogući buduće povezivanje OIE (obnovljivih izvora energije), posebno vetroparkova u regionu Južnog Banata.

Planirano je da Prethodna studija izvodljivosti, zajedno sa feneralnim projektom nadzemnih vodova i trafostanica i preliminarnom studijom uticaja na životnu sredinu bude završena do maja 2021. godine.

Zadovoljstvo nam je što imamo priliku da budemo deo ovako važnog projekta i pomognemo u njegovom uspešnom razvoju.

Vanredno stanje zbog epidemije korona virusa

April 9, 2020

Izmenjeni radni uslovi u našoj firmi usled vanrednih okolnosti učinili su da posao otežanim, ali ne i neizvodljivim.

Svaka čast svima na trudu!

Ugovor za konsultantske usluge na projektu povezivanja budućeg Vetroparka Bašaid na elektroprenosnu mrežu Srbije

April 6, 2020

Dana 24.03.2020. godine potpisali smo ugovor za konsultantske usluge na projektu povezivanja budućeg Vetroparka Bašaid na elektroprenosnu mrežu Srbije. Sa kolegama iz kompanije Global Substation Solutions doo, klijentu ćemo asistirati u početnoj fazi razvoja projekta, uključujući izbor trase dalekovoda 110kV, dispoziciju priključno razvodnog postrojenja (PRP) 110kV, izradu idejnog rešenja (IDR), podršku u fazi izrade planske dokumentacije, pripremu idejnog projekta (IDP) i projekta za građevinsku dozvolu (PGD) i podršku u postupku pribavljanja dozvola i saglasnosti.

Prvi projekat u Švedskoj – Konsultantske usluge na projektu izgradnje 400 kV dalekovoda Snösätra – Ekudden

August 25, 2019

Započeli smo prvi projekat u Švedskoj.

Naši inženjeri biće deo tima Vattenfall Services i ASTM AB koji će pružati konsultantske usluge tokom radova na izgradnji 400kV dalekovoda Snösätra – Ekudden.

Klijent je operator prenosnog sistema SVENSKA KRAFTNÄT, a izvođač radova Dalekovod Zagreb.