1993 - 1997

FORMIRANJE POSLOVNE STRUKTURE, PRAVNE REGULATIVE I PRVI SAMOSTALNI NASTUPI

Preduzeće je osnovano 1993. godine. Do 1996. godine urađeni su planovi za početak poslovnih aktivnosti, pravna regulativa i inicijalni biznis plan. U ovom periodu formirani su okviri u kojima se preduzeće razvijalo u sledećih 10 godina.

U 1996. godini, počinje stručno angažovanje, u ulozi podizvođača drugim preduzećima, na projektima izrade tehničke dokumentacije iz oblasti elektroenergetike u Srbiji.

Prvi ugovor o obavljanju stručno-tehničkog nadzora na objektima elektroenergetike na Autoputu E-75, Obilaznica oko Beograda, potpisan je 1997. godine, a iste godine preduzeće je angažovano na nadzoru nad izvođenjem radova na magistralnom putu Beograd – Pančevo.

Prvi ugovor za izradu tehničke dokumentacije pod imenom ELEM & ELGO d.o.o., potpisan je za DV 110kV Leskovac – Grdelica (1997).

1998 - 2002

POZICIONIRANJE PREDUZEĆA NA TRŽIŠTU I FORMIRANJE INŽENJERSKOG TIMA

Kao preduslov za još konkretniji nastup na tržištu i otvaranje novih mogućnosti, 1998. godine dobijena je licenca Ministarstva građevina Srbije za izradu tehničke dokumentacije za nivo opština i gradova ("mala licenca"), a 2000. i licenca Ministarstva građevina Srbije za izradu tehničke dokumentacije za objekte od značaja za Republiku ("velika licenca"). Do 2002. godine, preduzeće zapošljava pet inženjera elektrotehnike sa položenim stručnim ispitom, odnosno ima ukupno sedam stalno zaposlenih.

1998. godine se potpisuje Ugovor o stručno-tehničkom nadzoru na održavanju električnih instalacija na auto-putevima E-70, E-75 i E-80, sa Republičkom Direkcijom za Puteve. Ovaj ugovor se obnavlja i proširuje sve do 2003. godine, kada ova institucija, sada pod nazivom Putevi Srbije, sama formira ekipu za obavljanje ovih poslova. U ovom periodu nastavljaju se i radovi na samostalnoj izradi tehničke dokumentacije na projektima instalacija osvetljenja i izgradnje elektroenergetskih instalacija i objekata srednjeg i visokog napona, za više Investitora, najvećim delom republičke i gradske institucije.

Uz već stečena iskustva na poslovima stručno-tehničkog nadzora, započinju se i radovi na nadzoru održavanja svetlosne signalizacije u gradu Beogradu (10 centralnih gradskih opština). Uz ovaj projekat, izrađeni su i softverski paketi, kojima je unapređen način praćenja organizacije i izvršenja radova. Započinju poslovne aktivnosti na inostranim tržištima, u smislu uspostavljanja partnerstva sa srpskim i inostranim kompanijama. Kontakti koji su uspostavljeni, kao i stečeno iskustvo u ovom periodu, su pretpostavka za kasniju ekspanziju na inostrana tržišta.

Na domaćem tržištu potpisuju se i ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji, sa preduzećima sličnog profila i strukovnim institutima. Na polju finansija se uspostavljaju principi dugoročnog i odgovornog planiranja i stabilnosti, tako da se od 1999. godine vrši revizija poslovanja od strane nezavisnog ovlašćenog revizora, koja inače nije obavezna za preduzeća ove veličine. Preduzeće se od početka orijentisalo i na praćenje aktuelnih kretanja u struci, pa je kao učesnik i donator već od 2000. godine prisutno na stručnim savetovanjima, kao što su CIGRE, CIRED, IRF, etc., kao sponsor ili učesnik.

2003 - 2010

EKSPANZIJA NA NOVA TRŽIŠTA, PROŠIRENJE SPEKTRA USLUGA I UNAPREĐENJA KVALITETA

Dalji razvoj preduzeća obeležen je širenjem spektra usluga, povećanjem broja različitih investitora, izlaskom preduzeća na inostrana tržišta, povećanjem broja zaposlenih i rastom prometa.
U ovom periodu se jasno izdvajaju dve oblasti stručnog angažovanja:
- Objekti prenosa i distribucije električne energije i
- Elektroenergetske instalacije i sistemi u okviru projekata infrastrukture i industriji.

2003. i 2004. godine ugovoreni su prvi poslovi u Nigeriji i Sloveniji, koji se odnose na pružanje projektantskih i konsultantskih usluga na projektima izgradnje prenosne elektroenergetske mreže visokog napona (110kV - 330kV). Od tada je preduzeće, samostalno ili sa partnerima, prisutno na sličnim projektima elektroenergetskih objekata visokog napona, na tržištima Evrope i zapadne Afrike, u ulozi projektanta i konsultanta. Licenca Ministarstva za Kapitalne Investicije Srbije za izradu tehničke dokumentacije za elektroenergetske instalacije visokog i srednjeg napona za dalekovode i trafostanice napona 110kV i više dobijena je 2005. godine.

Od 2006. godine, u kontinuitetu, preduzeće je angažovano i na projektima izgradnje elektroenergetske infrastrukture u Srbiji, koje finansira Evropska Unija, preko svojih agencija i delegacija u Republici Srbiji (Evropska Agencija za Rekonstrukciju, Delegacija Evropske Komisije i Delegacija Evropske Unije). U listi referentnih projekata su dati detalji o ovim projektima. Preduzeće sve snažnije ulaže u unapređenje tehnološke opremljenosti i obučenosti zaposlenih, pa su nabavljeni i usko specijalizovani softveri za projektovanje (PLS-CADD, TOWER itd.), a zaposleni pohađaju kurseve i obuke, koje preduzeće kvalifikuju za projekte na kojima se zahteva visoka stručna i tehnička opremljenost.

Novi korporativni identitet je usvojen 2007. godine. U 2009. godini se počinje sa uvođenjem sistema upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001. Do 2010. godine broj zaposlenih je konstantno rastao, a pored lokacije gde se nalazi sedište preduzeća, oformljeni su i projektni biroi u Beogradu i Leskovcu.

2010 - 2015

FOKUS NA KOMPARATIVNE PREDNOSTI, KVALITET I UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE

U ovom periodu, E&E se razvijao u smislu poboljšanja infrastrukture, uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom, strukturiranog praćenja tržišta, stručnog usavršavanja i učešća u stručnim tehničkim organizacijama, pokušavajući da doprinese promenama u razvoju oblasti kojom se bavi. U isto vreme, preduzeće se priprema za interne promene i teži da upravlja rizicima, što je odlika jedne ugledne kompanije, sada već sa značajnim tradicijom.

Konsalting. Kao renomirano preduzeće, bogatog profesionalnog iskustva, E&E je postao prepoznat kao pouzdan konsalting partner. E&E je kao consultant učestvovao na velikom broju zahtevnih razvojnih projekata elektroenergetske infrastrukture, na nekoliko međunarodnih tržišta (Balkan, Mijanmar, Gruzija, Nigerija). Na ovim projektima, partneri su gotovo isključivo bile globalne konsultantske kuće. Verujemo da nas ovo iskustvo kvalifikuje za dalju ekspanziju i razvoj.

Promene. Pored tradicionalnih oblasti angažovanja, prepoznali smo promene na tržištu i posebnu pažnju posvetili i projektima obnovljivih izvora energije (OIE), angažovanjem iskusnih stručnjaka i kroz proces učenja i obuka. Između ostalog, E&E je kvalifikovani konsultant Volksbank (sada Sberbank) banke u Srbiji za projekte vezane za hidroenergiju i biomasu. Kvalitet. Trudimo se da budemo efikasniji i podižemo nivo kvaliteta naših usluga, ali i da budemo odgovorni prema životnoj sredini, našim zaposlenima i društvu. Od 2011. E&E implementira sistem upravljanja kvalitetom (ISO 9001), a od 2014. godine i integrisani sistem menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 27001).

Učestvovali smo na CIRED i CIGRE konferencijama, naši inženjeri su članovi srpskog komiteta CIGRE (B2 radna grupa), objavili smo konferencije radove i učestvovali na različitim radionicama, obukama, itd. U 2011. godini, projektni biro se preselio u novu sopstvenu zgradu u Beogradu.

2015 i dalje

PROMENE I NOVA ENERGIJA

Tokom prvih 20 godina postojanja, E&E je prolazio kroz različite faze razvoja i postao prepoznatljivo projektantsko i konsultantsko preduzeće u oblasti elektroenergetike. E&E je izgradio sistem za upravljanje kvalitetom, proces učenja i održavanje odgovornih poslovnih odnosa. Sa ponosom možemo potvrditi spremnost za promene i novu energiju.