Srp / Eng 

WBIF IPF Projekat: „Studija opravdanosti – DV 400kV Bajina Bašta – Kraljevo“

E&E nastavlja saradnju sa IPF3 Konzoricijumom i kompanijom Mott MacDonald, sada na projektu u Srbiji, oficijalnog naziva “Studija opravdanosti – DV 400kV Bajina Bašta – Kraljevo”.

Ovaj put vodeća međunarodna finansijska institucija je Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Krajnji korisnik studije je JP Elektromreža Srbije (EMS).

Kao što naziv implicira, studija se odnosi na novu 400kV vezu između Bajine Bašte i Kraljeva, koja je deo energetskog koridora „zapad – istok“, koji ima regionalni značaj. Programski zadatak (ToR) definiše obim usluga, odnosno sledeće komponente:
1. Sistemska studija,
2. Tehničke analize, sa izradom idejnih projekata DV i generalnih projekata TS i planom realizacije projekta,
3. Finansijske i ekonomske analize i
4. Izrada studija procene uticaja na životnu i socijalnu sredinu (ESIA/EIA).

E&E je zadužen za upravljanje projektom i izradu tehničkih analiza za deo koji se odnosi na dalekovod. Projektna dokumentacija za dalekovod se izrađuje do nivoa idejnog projekta. Tim E&E je takođe odgovoran i za finalizaciju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, prema regulativi R.Srbije. Studiju priprema ESIA/EIA tim.

Tim E&E se sastoji od vođe projekta (Project Manager), pet senior i jednog junior eksperta elektro, građevinske, geološke i geodetske specijalnosti.

Na studiji učestvuju i beogradske kompanije EKC (Energetski koordinacioni centar), GSS (Global Substation Solutions), kao i timovi zaduženi za ESIA/EIA deo i za finansije i ekonomiju.

IMG_0272_1

Rok za realizaciju ugovora je april 2017.