Srp / Eng 

Regionalno licenciranje

Za potrebe učvršćivanja konkurentne pozicije na regionalnom tržištu, ostvarujemo kvalitetna partnerstva sa kompanijama u regionu zapadnog Balkana, ali takođe obezbeđujemo i potrebne korporativne i lične licence za pružanje naših usluga.

Osim što smo imamo potrebne licence za pružanje usluga projektovanja i nadzora na projektima elektroenergetskih vodova i trafostanica napona preko 110kV, kao i objekata za proizvodnju električne energije snage preko 10MW u Severnoj Makedoniji, obezbedili smo odgovarajuće licence i u Bosni i Hercegovini (Republika Srpska).

Naime, od juna ove godine je važeća licenca „za reviziju tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (R.Srpske), i to 1. konstruktivne gaze i 2. dela elektro faze – instalacije jake struje i elektroenergetskih postrojenja“.

U Srbiji i dalje posedujemo licence br. П061Е1, П062Е1, П190Е1, П203Г1, И061Е1, И062Е1.